ابزار رایگان وبلاگ

درباره من :: .:وبلاگ قرآنی بیّنات:.

.:وبلاگ قرآنی بیّنات:.

تبلیغات
پونیشا :: نیروی کار مجازی وبلاگ قرآنی بینات ایجاد سایت
نوین پیام

سلام

به پیشنهاد یکی از دوستان تصمیم گرفتم یه وبلاگ قرآنی راه بندازم.امید است با یاری خداوند و با همراهی شما عزیزان وبلاگ پر باری باشد.

باشد که با راه اندازی این وبلاگ قدم کوچکی در جهت ترویج فرهنگ قرآن برداشته باشم.

نسیم کوی جـــانــــــــــان است قـرآن                   شمــیم عـطر رحمـــان اســـــت قـرآن

بود روشنـــــــگر راه ســــــــــــــــعادت                   چــو خورشـــید فـــروزان اســت قـرآن

به گلزارش ، خـــــزان راهــــی نـــدارد                   بـــهــاران در بــــهــاران اســـت قــرآن

صفای بوســـتـان آســـــــمـانـی است                  شکــــوه بــــاغ رضــــوان اســت قــرآن

رهـــــــــاند آدمــــــی را ،از جهــــــالت                  فـــروغ علـــم و ایــــمان اســـت قــرآن

طـــــــراوت بخـــش روح مؤمنیـن است                  به جســـم عـــارفان ،جـان است قرآن

به صدق و راستـــــی همتـــــــــا ندارد                  رفـــیــــق نیـــک پـیـــمان اســت قـرآن

نهان در سیــــنه او ، سٌر عشـق است                  کـــلیــــد گـــنج عــــرفان اســت قــرآن

بود معــــجز ،رســـول هاشــــــــمی را                   که در شــــأنش ثــناخــوان است قرآن

طبـــیب درد های بـــــــی دوا اوســـت                   به جـــان خســـته درمـــان اسـت قرآن

تسـلی بخش دلـــــــهای غمــین است                  چــــراغ شــــام حــــرمان اســـت قرآن

خلـــــــل کـــــــی ره برد بر ساحت او؟                  بنــــائــی سخــت بنیــــان اسـت قـرآن

در آن سامان که سامان نیست کس را                  پنـــاه هــــر مســلـــمان اســت قــرآن

در پناه قرآن موفق باشید و رستگار